Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây

Thất tình nên đành đi đá phò giải khuây