Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang

Xin lỗi em chỉ là cô hầu gái dam dang